CURRENT AFFAIRS 23-06-2019

CURRENT AFFAIRS 23-06-2019

CURRENT AFFAIRS 23-06-2019 CURRENT AFFAIRS 23-06-2019 Current Affairs Questions 1-10 நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான ஞானபீட விருது பெறும் ஆங்கில எழுத்தாளர்?…

Read More

TNPSC GENERAL TAMIL MODEL QUESTION 23 DOWNLOAD

TNPSC GENERAL TAMIL MODEL QUESTION 23-06-2019 DOWNLOAD TNPSC GENERAL TAMIL MODEL QUESTION 23-06-2019 DOWNLOAD   பொதுத்தமிழ் - ஒன்பதாம் வகுப்பு (புதிய பாடத்திட்டம்) தமிழ் விடு தூது ----- ------ என்னும் இலக்கிய வகையைச் சேர்ந்தது.…

0 Comments

TNPSC CIVICS MODEL QUESTION 23-06-2019 DOWNLOAD

TNPSC CIVICS MODEL QUESTION 23-06-2019 TNPSC CIVICS MODEL QUESTION 23-06-2019 6-ஆம் வகுப்பு குடிமையியல் 16. தேசியப் பாடலான வந்தே மாதரத்தை இயற்றியவர்? a) பிங்காலி வெங்கையா b) ரவீந்திரநாத் தாகூர் c) பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி d)…

0 Comments

TNPSC HISTORY MODEL QUESTION 23-06-2019 DOWNLOAD

TNPSC HISTORY MODEL QUESTION 23-06-2019 TNPSC HISTORY MODEL QUESTION 23-06-2019   6-ஆம் வகுப்பு வரலாறு ஆரியர்கள் முதலில் ---------- பகுதியில் குடியமர்ந்த னர் a) பஞ்சாப் b) கஙகைச் சமவெளியின் மத்தியப் பகுதி c) காஷ்மீர் d)…

0 Comments

TNPSC TAMIL MODEL QUESTION 23-06-2019 DOWNLOAD

TNPSC TAMIL MODEL QUESTION 23-06-2019 TNPSC TAMIL MODEL QUESTION 23-06-2019 TNPSC TAMIL MODEL QUESTION 12th STANDARD NEW SYLLABUS   12-ஆம் வகுப்பு தமிழ் (புதிய பாடத்திட்டம்) குறியீடுகளைப் பொருத்துக? a) பெண் - 1.…

0 Comments

TNPSC HISTORY MODEL QUESTION 23-06-2019 DOWNLOAD

TNPSC HISTORY MODEL QUESTION 23-06-2019 DOWNLOAD TNPSC HISTORY MODEL QUESTION 23-06-2019 DOWNLOAD 8-ஆம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டம் வரலாறு ஜாகிர்தாரி, மல்குஜாரி, பிஸ்வேதாரி போன்ற பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படும் நிலவரி முறை எது? a) மகல்வாரி முறை…

1 Comment

CURRENT AFFAIRS 23-06-2019

CURRENT AFFAIRS 23-06-2019 CURRENT AFFAIRS 23-06-2019 Current Affairs Questions 1-10 நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான ஞானபீட விருது பெறும் ஆங்கில எழுத்தாளர்? a) அமிதாங் கோஷ் b) வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் c) சார்லஸ் டிக்கின்ஸ் d)…

0 Comments

Important Books for TNPSC/TET/SI/POLICE

Important Books for TNPSC/TET/SI/POLICE Important Books for TNPSC/TET/SI/POLICE TNPSC, TET, SI, POLICE தேர்வுக்கு தேவையான புத்தகங்கள் பாடம்                             …

0 Comments
Close Menu