கீழ்க்கண்ட எந்தக் கூற்று / கூற்றுகள் சரியானவை?
1. அணுக்கரு உலை மற்றும் அணுகுண்டு ஆகியவற்றில் தொடர் வினை நிகழும்.
2. அணுக்கரு உலையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தொடர்வினை நிகழும்.
3. அணுக்கரு உலையில் கட்டுப்படுத்தப்படாத தொடர்வினை நிகழும்.
4. அணுகுண்டு வெடித்தலில் தொடர்வினை நிகழாது.


a) 1 மட்டும் சரி
c) 4 மட்டும் சரி
b) 1, 2 மட்டும் சரி
d) 3, 4 மட்டும் சரி
#Science
கீழ்க்கண்ட எந்தக் கூற்று / கூற்றுகள் சரியானவை? 1. அணுக்கரு உலை மற்றும் அணுகுண்டு ஆகியவற்றில் தொடர் வினை நிகழும். 2. அணுக்கரு உலையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தொடர்வினை நிகழும். 3. அணுக்கரு உலையில் கட்டுப்படுத்தப்படாத தொடர்வினை நிகழும். 4. அணுகுண்டு வெடித்தலில் தொடர்வினை நிகழாது. a) 1 மட்டும் சரி c) 4 மட்டும் சரி b) 1, 2 மட்டும் சரி d) 3, 4 மட்டும் சரி #Science
0 Comments 0 Shares 32142 Views
Sponsored