காமினி அணுக்கரு உலை அமைந்துள்ள இடம்?
a) கல்பாக்கம்
b) கூடங்குளம்
c) மும்பை
d) இராஜஸ்தான்
#Science
காமினி அணுக்கரு உலை அமைந்துள்ள இடம்? a) கல்பாக்கம் b) கூடங்குளம் c) மும்பை d) இராஜஸ்தான் #Science
0 Comments 0 Shares 34169 Views
Sponsored