புரோட்டான் - புரோட்டான் தொடர்வினைக்கு எடுத்துக்காட்டு?
a) அணுக்கரு பிளவு
b) ஆல்பாச் சிதைவு
c) அணுக்கரு இணைவு
d) பீட்டாச் சிதைவு
#Science
புரோட்டான் - புரோட்டான் தொடர்வினைக்கு எடுத்துக்காட்டு? a) அணுக்கரு பிளவு b) ஆல்பாச் சிதைவு c) அணுக்கரு இணைவு d) பீட்டாச் சிதைவு #Science
0 Comments 0 Shares 34113 Views
Sponsored