கீழ்க்கண்ட எந்தக் கூற்று / கூற்றுகள் சரியானவை?
1.α துகள்கள் என்பவை ஃபோட்டான்கள்
2. காமாக் கதிரியக்கத்தின் ஊடுருவுத் திறன் குறைவு.
3.α துகள்களின் அயனியாக்கும் திறன் அதிகம்
4. காமாக் கதிர்களின் ஊடுருவுத்திறன் அதிகம்.
a) 1, 2 மட்டும் சரி
b) 2, 3 மட்டும் சரி
c) 4 மட்டும் சரி
d) 3, 4 மட்டும் சரி
#Science
கீழ்க்கண்ட எந்தக் கூற்று / கூற்றுகள் சரியானவை? 1.α துகள்கள் என்பவை ஃபோட்டான்கள் 2. காமாக் கதிரியக்கத்தின் ஊடுருவுத் திறன் குறைவு. 3.α துகள்களின் அயனியாக்கும் திறன் அதிகம் 4. காமாக் கதிர்களின் ஊடுருவுத்திறன் அதிகம். a) 1, 2 மட்டும் சரி b) 2, 3 மட்டும் சரி c) 4 மட்டும் சரி d) 3, 4 மட்டும் சரி #Science
0 Comments 0 Shares 34197 Views
Sponsored