காமாக் கதிரியக்கத்திலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்க______ உறைகள் பயன்படுகின்றன?
a) காரீய ஆக்சைடு
b) இரும்பு
c) காரீயம்
d) அலுமினியம்
#Science
காமாக் கதிரியக்கத்திலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்க______ உறைகள் பயன்படுகின்றன? a) காரீய ஆக்சைடு b) இரும்பு c) காரீயம் d) அலுமினியம் #Science
0 Comments 0 Shares 34017 Views
Sponsored