காமாக் கதிர்கள் அபாயகரமானது காரணம் அவை?
a) கண்கள் மற்றும் எலும்புகளைப் பாதிக்கும்
b) திசுக்களைப் பாதிக்கும்
c) மரபியல் குறைபாடுகளை உண்டாக்கும்
d) அதிகமான வெப்பத்தை உருவாக்கும்
#Science
காமாக் கதிர்கள் அபாயகரமானது காரணம் அவை? a) கண்கள் மற்றும் எலும்புகளைப் பாதிக்கும் b) திசுக்களைப் பாதிக்கும் c) மரபியல் குறைபாடுகளை உண்டாக்கும் d) அதிகமான வெப்பத்தை உருவாக்கும் #Science
0 Comments 0 Shares 34068 Views
Sponsored