புற்றுநோய் சிகிச்சையில் பயன்படும் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு?
a) ரேடியோ அயோடின்
b) ரேடியோ கார்பன்
c) ரேடியோ கோபால்ட்
d) ரேடியோ நிக்கல்
#Science
புற்றுநோய் சிகிச்சையில் பயன்படும் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு? a) ரேடியோ அயோடின் b) ரேடியோ கார்பன் c) ரேடியோ கோபால்ட் d) ரேடியோ நிக்கல் #Science
0 Comments 0 Shares 11453 Views
Sponsored