செயற்கைக் கதிரியக்கத்தினைக் கண்டறிந்தவர்?
a) பெக்கொரல்
b) ஐரின் கியூரி
c) ராண்ட்ஜன்
d) நீல்ஸ்போர்
#Science
செயற்கைக் கதிரியக்கத்தினைக் கண்டறிந்தவர்? a) பெக்கொரல் b) ஐரின் கியூரி c) ராண்ட்ஜன் d) நீல்ஸ்போர் #Science
0 Comments 0 Shares 10351 Views
Sponsored