Video
Profit & Loss 12-06-2019

Profit & Loss 12-06-2019 Profit & Loss 12-06-2019   ஒரு மிதிவண்டியின் விலை ரூ. 1500 என குறிக்கப்பட்டுள்ளது . இதனை ரூ. 1350 விற்றால் தள்ளுபடி சதவீதம் எத்தனை ? Simple Interest 10-06-2019 DOWNLOAD PDF HERE

READ MORE +
Simple Interest 10-06-2019

Simple Interest 10-06-2019 Simple Interest 10-06-2019   ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது 8% வட்டி விகிதத்தில் 3 மடங்காக எடுத்துக்கொள்ளும் ஆண்டுகள் ? Aptitude – Equations 30-05-2019 DOWNLOAD PDF HERE

READ MORE +
Aptitude – Equations 30-05-2019

Aptitude - Equations 30-05-2019 Aptitude - Equations 30-05-2019   இரு எண்களின் பெருக்குத்தொகை 5 , அவற்றில் ஒரு எண் 3/2 எனில் இரு எண்களின் கூடுதல் என்ன ? TNPSC MODEL QUESTION 26-05-2019 Download Aptitude – Ratio & Proportion Video In Tamil

READ MORE +
Register New Account
Reset Password
Shopping cart