TNPSC Science Important Model Question 22-09-2019

Last updated on April 29th, 2020 at 12:40 am

TNPSC Science Important Model Question 22-09-2019

TNPSC Science Important Model Question 22-09-2019

அறிவியல்

 1. லென்சு சமன்பாடு
  a) 1/v+1lu = 1/f
  b) 1/v-1/u = 1/f
  c) m=v/u
  d) p = 1/f

சரியான கூற்று எது?
1. லென்சின் திறனின் SI அலகு டையாப்டர். இது D என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படும்.
2. குவியத்தொலைவு மீட்டரில் குறிக்கப்படும்.
3. ஒரு மீட்டர் குவியத்தொலைவு உடைய லென்சின் திறன் 1 டையாப்டர்.
4. குவிலென்சின் திறன் நேர்க்குறி உடையது, குழிலென்சின் திறன் எதிர்க்குறி உடையது.
a) 1, 2
b) 1, 2, 3
c) 2, 4
d) அனைத்தும்

 1. 15 செ.மீ. குவியத்தூரம் உள்ள குழிலென்சிலிருந்து 30 செ.மீ. தொலைவில் பொருளை வைக்கும் போது, லென்சிலிருந்து 10 செ.மீ. தொலைவில் நேரான மாயபிம்பம் கிடைக்கிறது. எனில் உருப்பெருக்கத்திறன் என்ன?
  a) +0.33
  b) -0.33
  c) -10
  d) -30

 2. ஒரு குழிலென்சின் குவியதூரம் 2 மீ எனில் லென்சின் திறன் என்ன?
  a) -1/2
  b) 1/2
  c) 2
  d) -2

தவறான இணை எது?
a. கிட்டப்பார்வை – மையோபியா
b. தூரப்பார்வை – ஹைப்பர்மெட்ரோபியா
C. விழிக்கோளம் ஏறத்தாழ 2.3 செ.மீ விட்டம் உடையது.
d. கண்பார்வையை கட்டுப்படுத்த இருந்த தசைப்படலம் கார்னியா.

 1. சரியான கூற்று எது?
  1) உடல் பருமக்குறியீடு (BMI) = எடை கி.கி/உயரம் மீ?
  2) BMI 19 – 25 சாதாரண பரும் அளவு
  3) BMI 26-க்கு மேல் உடல்பருமன்
  4) BMI 19 – க்கு கீழ் உடல் மெலிதானது
  a) 1, 2
  b) 1, 2, 3
  c) 1,4
  d) அனைத்தும்

 2. மின்காந்தத்தூண்டல் ஆய்வு
  a) ஓம்
  b) ஃப்ளம்மிங்
  c) ஃபாரடே
  d) ஒயர்ஸ்டெட்

 3. அணுக்கருப்பிளவுடன் தொடர்புடைய ஒரு விஞ்ஞானி ஆட்டோஹான் மற்றொருவர்
  a) டால்டன்
  b) ஸ்ட்ராஸ்மேன்
  C) ஃபாரடே கால்
  d) மேடம் கியூரி

 4. ஒளியின் திசைவேகம்
  a) 9×1016 ஜூல்
  b) 3×108 ஜூல் Ti
  c) 9×1020 ஜூல்
  d) எதுவுமில்லை

 5. ஐன்ஸ்டீ ன் நிறை ஆற்றல் தொடர்பு
  a) E=mc2
  b) E=m?
  c) E=c்
  d) E=mc

 6. முதல் மின்கலத்தை உருவாக்கியவர்
  a) டால்டன்
  b) வோல்டா
  c) ஃபாரடே
  d) மேடம் கியூரி

 7. மின்உருகி (fuse) இதில் உள்ள உலோகக் கலவைகள்
  a) 37 % காரியம் 63 % ஈயம்
  b) 73% காரியம் 36 % ஈயம்
  c) 100% காரியம் 100% ஈயம்
  d) 50% காரியம் 50 % ஈயம்

 8. மின்திறனின் மிகச்சிறிய SI அலகு
  a) கிலோ வாட்
  b) வாட்
  c) வோல்ட்
  d) ஆம்பியர்

 

 1. 5 ஓம், 10 ஓம், 30 ஓம் மின்தடைகள் ஒரு சுற்றில் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றின் தொகுபயன் மின்தடை யாது?
  a) 5 ஓம்
  b) 10 ஓம்
  C) 15 ஓம்
  d) 3 ஓம்

 2. சந்திராயன் -1 திட்ட இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாத்துரை எந்த மாவட்டத்தைச் சார்ந்தவர்
  a) திருப்பூர்
  b) நெல்லை
  C) தூத்துக்குடி
  d) கோவை

 3. சந்திராயன் – 1 விண்ணில் செயல்பட்ட நாட்களின் எண்ணிக்கை?
  a) 312 நாட்கள்
  b) 14 நாட்கள்
  c) 75 நாட்கள்
  d) 365 நாட்கள்

 4. பெருமளவில் ராக்கெட்டில் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுவது?
  a) திரவ ஹைட்ரஜன்
  b) திரவ நைட்ரஜன்
  c) திரவ ஆக்ஸிஜன்
  d) திரவ பெட்ரோலியம்

 5. கடல்மட்டத்தில் 45 அட்சத்தில் உள்ள g-யின் மதிப்பு
  a) 49 N –
  b) 9.8 ms2
  c) 5.38x1034kg
  d) 5mg

 6. ஒரு பொருளின் 5 கி.கி. எனில் புவியின் அதன் எடை என்ன?
  a) 49 N
  b) 5 N E
  C) 50 N –
  d) 300 N

 7. உயிரி தொழில்நுட்ப ஊசி மருந்துகளை குளிரச்செய்யும் குளிரி தொழில்நுட்ப அமைப்புகள்?
  a) ஹீலியம்
  b) நைட்ரஜன்
  c) அம்மோனியா –
  d) குளோரின்

 8. வணிக முறையில் செயல்படும் குளிரி தொழிற்சாலைகளை 1966-ஆம் ஆண்டு உருவாக்கியவர்?
  a) எட்வின்
  b) எட்புஸ்
  c) ஐசக் நியூட்டன்
  d) கலிலியோ

 9. விசையின் அலகு
  a) kg m s2
  b) kg m
  c) mg k-2
  d) kg m s

 10. ஒரு பொருளின் நிறை மற்றும் அதன் திசைவேகம் ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன்
  a) உந்தம்
  b) முடுக்கம்
  c) நிலைமம்
  d) நியூட்டன்

 11. ஓர் ஒளி ஆண்டு என்பது …….
  a) 365.25 x 24 x 60 x 60 x 3 x 108 m
  b) 1 x 24 x 60 x 60 x3 x 108 m
  c) 360 x 24 x 60 x 60 x 3 x 108 m
  d) 1 x 24 x 60 x3 x 108 m

 12. ஒரு வானியல் அலகு (AU) என்பது
  a) 1.496×10″m –
  b) 9.467×10 m
  c) 3×10″m
  d) 1.496×10″ m

 13. குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவதால் எத்தனை சதவீதம் விபத்துகள் ஏற்படுகிறது?
  a) 40 %
  1 . b) 50 % –
  c) 60 % –
  d) 100%

 14. பொதுவாக பல வகைப் பழங்களில் காணப்படும் அமிலம்
  a) நைட்ரிக் அமிலம்
  b) அசிட்டிக் அமிலம்
  c) பார்மிக் அமிலம்
  d) ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்

 15. குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு
  a) C,H,OH
  b) C,H,,,,
  c) C,H,22,
  d) C,H,20,

 16. கார்பனின் அணு எண்
  a) 6
  b) 12
  c) 4
  d) 2

 17. கிராபைட் என்பது
  a) உலோகம்
  b) அலோகம்
  C) ஃபுல்லிரீன்
  d) எதுவும் இல்லை

 18. கோகினூர் வைரம் ஆனது 105 கேரட் வைரம், இதன் எடை
  a) 21.68 கி
  b) 916 கி
  c) 20 கி
  d) 9.16 கி

 19. பித்தளையில் உள்ள உலோகக் கலவைகள்
  a) CU, ZN
  b) CU, ZN, SN
  C) CU, ZN, NI
  d) CU, ZN, SN, PB

 20. பற்குழிகளை அடைக்கப் பயன்படும் உலோகக் கலவைகள்
  a) மெர்க்குரி, சில்வர், டின்
  b) தாமிரம், சில்வர், துத்தநாகம்
  c) மெர்க்குரி, தங்கம், சில்வர்
  d) காரியம், தாமிரம், வெள்ளி

TNPSC Science Important Model Question 22-09-2019

TNPSC Science Important Model Question 22-09-2019

Important Cooperative Operating History 22-09-2019

Important Current Affairs 22-09-2019

 

TNPSC LATEST NOTIFICATION

 

 

 

Leave a Reply