TNPSC MODEL EXAM 17-09-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 17-09-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 17-09-2021 FREE

 

Welcome to your TNPSC ONLINE TEST 17-09-2021

தேசிக விநாயகனார் வாழ்ந்த காலம்.
'கும்பி' என்பதன் பொருள்.
உள்ளத்தில்_________ இல்லாமல் இருப்பதே சிறந்த அறம்.
பெயர்ச்சொல் வகைப்படும்.
"கால் முளைத்த கதைகள்" நூலின் ஆசிரியர்.
மணிமேகலா தெய்வம் மணிமேகலையை அழைத்து சென்ற தீவு.
மணிமேகலை கையில் இருந்த அமுதசுரபியில் உணவு இட்ட பெண்.
"கோமுகி" என்பதன் பொருள்.
கலீல் ஜிப்ரான் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த கவிஞர்.
'கண்ணி ' என்பது எத்தனை அடிகளில் பாடப்படுவது?
காளிதாசனின் தேனிசை பாடல்கள் எதிரொலிக்கும் இடமாக தாராபாரதி எதை குறிப்பிடுகிறார்?
காந்தியடிகளிடம் உடை அணிவதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஊர்?
காந்தியடிகள் எந்த பெரியவரின் அடிநிழலில் இருந்து தமிழ் கற்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்?
பொருத்துக.
  • இலக்கிய மாநாடு          - 1. பாரதியார்
  • தமிழ்நாட்டுக் கவிஞர் - 2. சென்னை
  • குற்றாலம்                          - 3. ஜி.யு.போப்
  • தமிழ்க் கையேடு           - 4. அருவி
கவிஞாயிறு என அழைக்கப்படுபவர்.

TNPSC MODEL EXAM 16-09-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 08-09-2021 FREE

DOWNLOAD ANDROID APP HERE

Button

tnpsc android app

DOWNLOAD ANDROID APP 

 

 

TNPSC MODEL EXAM
tnpsc model exam online test
tnpsc model test group 4
tnpsc exam model question paper
tnpsc departmental exam model question paper
tnpsc model exam
tnpsc model questions
tnpsc model test
tnpsc model test online
tnpsc exam model question paper in group 4
tnpsc exam model question paper with answer in tamil
tnpsc group 4 model exam online
tnpsc exam omr sheet model
tnpsc exam model paper
tnpsc exam model question paper with answer
tnpsc exam model question paper 2019
tnpsc rto exam model question paper
tnpsc model exam question paper
tnpsc exam model questions
tnpsc vao exam model question paper

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Register New Account
Reset Password
Shopping cart