TNPSC MODEL EXAM 10-08-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 10-08-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 10-08-2021 FREE

Welcome to your TNPSC ONLINE TEST 10-08-2021

பொருந்தாததை கண்டுபிடி
ரகுஜி ,ஷாஜி பான்ஸ்லே , சிவாஜி ,சாம்பாஜி,ஷாகு
மழைநீரை சேமிப்பதற்காக பெரிய நீர்ப்பாசன குளங்களையும் நீர்த்தேக்கங்களையும் உருவாக்கியவர்
அக்பர் ஆட்சிக் காலத்தில் அனைத்து மத அறிஞர்களும் ஒன்றுகூடி உரையாடிய இபாதத்கானா என்ற மண்டபம் எந்த நகரில் உள்ளது
அக்பரின் அரசவையை அலங்கரித்த ஓவியர்
ஓர் எண்ணின் மதிப்பை 25% குறைத்தால் 120 கிடைக்கிறது எனில், அந்த எண்ணைக் காண்க.
20% விலை உயர்விற்குப் பின் ஒரு கிலோ உளுந்தம் பருப்பின் விலை 196 எனில், ஒரு கிலோ உளுந்தம் பருப்பின் அசல் விலையைக் காண்க.
1300000 மதிப்புள்ள ஒரு மகிழுந்தை ₹200000 இக்கு விற்றால், அந்த மகிழுந்தின் விலைக்குறைப்புச் சதவீதத்தைக் காண்க.
16 ஸ்ட்ராபெரி (Strawberry) பெட்டிகளின் அடக்க விலையானது 20 ஸ்ட்ராபெரி பெட்டிகளின் விற்பனை விலைக்குச் சமம் எனில், இலாபம் (அ) நட்டம் சதவீதம் காண்க.
ஒரு மெத்தையின் குறித்த விலை ₹7500. இதற்கு இரண்டு தொடர் தள்ளுபடிகள் முறையே 10 % மற்றும் 20 % என வழங்கப்பட்டால், வாடிக்கையாளர் செலுத்த வேண்டியத் தொகையைக் காண்க.
பூச்சட்டி ஒன்றை 1528 இக்கு விற்று ஒரு பெண் 20% இலாபம் பெறுகிறார். 25% இலாபம் பெற அவர் அதை என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும்
இரு சக்கர வாகனம் ஒன்றின் விலை 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் 170000 ஆக இருந்தது. அதன் மதிப்பு ஆண்டுதோறும் 4% வீதம் குறைகிறது. அதன் தற்போதைய மதிப்பைக் காண்க.
10% ஆண்டு வட்டியில், ஆண்டுக்கொரு முறை வட்டிக் கணக்கிடப்பட்டால், 3 ஆண்டுகளில் _ என்ற அசலானது 12662 தொகையாக ஆகும்.
I, II மற்றும் III ஆண்டுகளுக்கான வட்டி வீதங்கள் முறையே 15%, 20% மற்றும் 25% எனில், 115000இக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டுவட்டியைக் காண்க.

TNPSC MODEL EXAM 25-07-2021 FREE

TNPSC MODEL EXAM 09-08-2021 FREE

DOWNLOAD ANDROID APP HERE

Button

tnpsc android app

DOWNLOAD ANDROID APP 

 

tnpsc aptitude
tnpsc aptitude questions
tnpsc aptitude and mental ability books
tnpsc aptitude syllabus
tnpsc aptitude shortcuts and tricks
tnpsc aptitude book
tnpsc aptitude questions answers in tamil pdf
tnpsc aptitude previous year questions
tnpsc aptitude and mental ability syllabus
tnpsc aptitude and mental ability
tnpsc aptitude and mental ability questions pdf in tamil
tnpsc aptitude and mental ability questions pdf
tnpsc aptitude question bank
sakthi tnpsc aptitude books free download
tnpsc group 1 aptitude book
tnpsc aptitude shortcuts

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Register New Account
Reset Password
Shopping cart