TNPSC GENERAL TAMIL 45 IMPORTANT NOTES 30-06-2019

TNPSC GENERAL TAMIL 45 IMPORTANT NOTES 30-06-2019

TNPSC GENERAL TAMIL 45 IMPORTANT NOTES 30-06-2019

பொதுத்தமிழ் – ஏழாம் வகுப்பு (புதிய பாடத்திட்டம்)

 1. தமிழறிஞர், கவிஞர், விடுதலைப் போராட்ட வீரர் எனப் பன்முகத் தன்மை கொண்டவர் வெ.இராமலிங்கனார்.

 2. காந்தியக்கவிஞர் என்று அழைக்கப்படுபவர் வெ.இராமலிங்கனார்

 3. தமிழகத்தில் முதல் அரசவைக் கவிஞர் வெ.இராமலிங்கனார்

4.மலைக்கள்ளன், நாமக்கல் கவிஞர், பாடல்கள், என் கதை, சங்கொலி ஆகிய நூல்களை எழுதியவர் வெ.இராமலிங்கனார்.

 1. ‘கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தமொன்று வருகுது” – இப்பாடலை பாடியவர் வெ.இராமலிங்கனார்

 2. “அருள்நெறி அறிவைத் தரலாகும்” – இவ்வடியில் நெறி என்னும் சொல்லின் பொருள் வழி

 3. “மரபு நிலை திரியின் பிறிது பிறிதாகும்” – இவ்வடி இடம்பெறும் நூல் தொல்காப்பியர்

8.சொல்லும் பொருளும்
விசும்பு – வானம், மயக்கம் – கலவை, மரபு – வழக்கம், வழாஅமை – தவறாமை, தழாஅல்-தழுவுதல்

 1. இளமைப் பெயர்கள் ஒலி மரபு
  புலி – பறழ் புலி -உறுமும்
  சிங்கம் குருளை சிங்கம் -முழங்கும்
  யானை- கன்று யானை-பிளிறும்
  மாடு கன்று மாடு -கதறும்
  கரடி – குட்டி கரடி -கத்தும்

 2. தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிகப்பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம்

 3. தொல்காப்பியம் 3 அதிகாரங்களும், ஒவ்வொரு அதிகாரமும் 9 இயல்களைக் கொண்டது.

 4. எண்ணப்படுவது, நினைக்கப்படுவது, கனவு காணப்படுவது ஆகியவையும் மொழியே ஆகும் – என்றவர் மு.வரதராசனார்

 5. மொழியில் உயிர்நாடியாக விளங்குவது பேச்சுமொழி

 6. சொல்லை ஒலிப்பதில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கத்தால், பொருள் வேறுபடும் என்பதை,
  “எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் உழப்பில்
  திரிபும் தத்தமில் சிறிது உளவாகும்” என்று குறிப்பிடுவது நன்னூல்

 7. பேச்சு மொழியை உலக வழக்கு என்றும், எழுத்து மொழியை இலக்கிய வழக்கு என்றும் கூறுவர்

 8. மாறுபடும் ஒரே மொழியின் வெவ்வேறு வடிவங்களை வட்டார மொழி என்பர்.

 9. பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே பெரிய அளவில் வேறுபாடு இருந்தால் அது இரட்டை வழக்கு மொழி எனப்படும்.

 10. பேச்சு மொழிக்கும், எழுத்து மொழிக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை தொல்காப்பியர் உலக வழக்கு, செய்யுள் வழக்கு என்று கூறியுள்ளார்.

 11. ஒலியின் வரிவடிவம் எழுத்து ஆகும்.

 12. மொழியின் முதல் நிலை பேசுதல், கேட்டல் இரண்டாம் நிலை படித்தல், எழுதுதல்

TNPSC GENERAL TAMIL 45 IMPORTANT NOTES 30-06-2019

 1. தமிழிலிருந்து பிரிந்து சென்ற கிளைமொழிகள் கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம்

 2. கூற்று : தமிழை இரட்டை வழக்கு மொழி என்பர் காரணம் : தமிழில் பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு.

 3. சொலவடைகள் என்பவை சிறுசிறு தொடர்களாக வட்டாரப் பேச்சு வழக்கில் வழங்கி வருபவை.

 4. தமிழில் எழுத்துக்களைக் குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அசைச் சொற்கள்

  குறில் எழுத்துக்களைக் குறிக்க “கரம்”
  நேடில் எழுத்துக்களைக் குறிக்க “கான்”
  குறில், நெடில் எழுத்துக்களைக் குறிக்க “காரம்”
  ஆய்த எழுத்தைக் குறிக்க “கேனம்”

 5. நெடில் தொடர் குற்றியலுகரம் – பாகு, மாசு, பாடு, காது, ஆறு
  உயிர் தொடர் குற்றியலுகரம் – அரசு, கயிறு, ஒன்பது, வரலாறு
  ஆய்தத்தொடர் குற்றியலுகரம் – அஃது, எஃகு
  வன்தொடர் குற்றியலுகரம் – பாக்கு, பேச்சு, பாட்டு, பத்து, உப்பு, பற்று
  மென்தொடர் குற்றியலுகரம் – பங்கு, மஞ்சு, பண்பு, பந்து, அம்பு, கன்று
  இடைத்தொடர் குற்றியலுகரம் – எய்து, மார்பு, சால்பு, மூழ்கு

 6. “வ்” என்னும் எழுத்தைத் தொடர்ந்து வரும் குற்றியலுகரச் சொற்கள் இல்லை.

 7. சு, டு, று ஆகியவை இறுதியாக அமையும் இடைத்தொடர் குற்றியலுகரச் சொற்களும் இல்லை

 8. குற்றியலுகரம் இரண்டு இடங்களில் மட்டும் வரும்.

 9. யகரத்தை முதல் எழுத்தாகக் கொண்ட சொற்கள் வரும்போது ( நாடு + யாது = நாடியாது)
 10. மியா என்ற அசைச்சொல் வரும்போது ( கேள் + மியா = கேண்மியா)

 11. குற்றிய லுகரம் = குறுமை + இயல் + உகரம்
  குற்றியலிகரம் = குறுமை + இயல் + இகரம்

 12. குற்றியலிகரம் தற்போது உரைநடை வழக்கில் இல்லை. இலக்கியங்களில் மட்டும் உள்ளது.

 13. சொல்லும் பொருளும்

 14. முழவு இசைக்கருவி

 15. செஞ்சொல் – திருந்திய சொல்
 16. வள்ளைப்பாட்டு – நெல்குத்தும்போது பெண்களால் பாடப்படும் பாடல்
 17. நன்செய் நிறைந்த நீர்வளத்தோடு பயிர்கள் விளையும் நிலம்
 18. புன்செய் – குறைந்த நீரால் பயிர்கள் விளையும் நிலம்

 19. தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ்வொர்த் என்று புகழப்படுபவர் கவிஞர் வாணிதாசன்

 20. வாணிதாசனின் இயற்பெயர் அரங்கசாமி என்ற எத்திராசலு

 21. வாணிதாசன் பாரதிதாசனின் மாணவர்

 22. கவிஞரேறு, பாவலர்மணி போன்ற சிறப்புப்பெயர்கள் பெற்றவர் வாணிதாசன்.

 23. தமிழ், தெலுங்கு, ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு ஆகிய மொழிகளில் வல்லவர் வாணிதாசன்

 24. பிரெஞ்சு அரசின் செவாலியர் விருது பெற்றவர் வாணிதாசன்

 25. தமிழச்சி, தொடுவானம், கொடிமுல்லை, எழிலோவியம், குழந்தை இலக்கியம் – முதலியன வாணிதாசனின் நூல்கள்

 26. அதிமதுரம் – மிகுந்த சுவை நச்சரவம் – விடமுள்ள பாம்பு

 27. காபடைக் குறிக்கும் வேறு பெயர்கள்
  கா, கால், கான், கானகம், அடவி, அரண், ஆரணி
  புரவு, பொற்றை, பொழில், தில்லம், அழவம், இயவு, பழவம்
  முளரி, வல்லை , விடர், வியல், வனம், முதை, மிளை
  இறும்பு, சுரம், பொச்சை , பொதி, முளி, அரில், அறல்,
  பதுக்கை, கணையம்

 28. சுரதா

 29. சுரதாவின் இயற்பெயர் இராசகோபாலன்
 30. பாரதிதாசன் மீது மிகுந்த பற்றுக்கொண்டவர்
 31. உவமைகளை பயன்படுத்தி கவிதைகள் எழுதுவதில் வல்லவர்
 32. உவமைக் கவிஞர் என அழைக்கப்படுபவர்
 33. தேன்மழை, துறைமுகம், அமுதும் தேனும் போன்ற நூல்களை எழுதியுள்ளார்.

 34. தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய வனவிலங்கு காப்பகம் முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம்.
  இது 895 சதுர கி.மீ பரப்பளவு கொண்டது.

 35. உலகில் இரண்டு வகையான யானைகள் உள்ளன.

 36. ஆசிய யானை
 37. ஆப்பிரிக்க யானை

 38. ஆசிய யானைகளில் ஆண் யானைக்குத் தந்தம் உண்டு. பெண் யானைக்குத் தந்தம் இல்லை ஆப்பிரிக்க யானைகளில் இரண்டுக்குமே தந்தம் உண்டு.

 39. i) யானைகள் எப்பொழுதும் கூட்டமாகத்தான் வாழும்
  ii) இந்த கூட்டத்திற்கு ஒரு பெண் யானைதான் தலைமை தாங்கும்.
  iii) ஒரு யானை நாள் ஒன்றுக்கு 250 கிலோ புல், இலை தழைகள் உட்கொள்ளும். 65 லிட்டர் தண்ணீர் அருந்தும்.
  iv) நினைவாற்றல் மிகுந்த விலங்கு யானை

 40. i) புலி தனித்து வாழும் இயல்புடையது
  ii) இரவில் மட்டுமே வேட்டையாடும் தன்மை கொண்டது.
  iii) ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் ஒரு புலி மட்டுமே வாழும்.
  iv) கருவுற்ற புலியானது 90 நாட்களில் குட்டிகள் ஈனும்.
  v) புலி தனக்கான உணவை வேட்டையாடிய பின்பு வேறு எந்த விலங்கையும் வேட்டையாடுவதில்லை.

 41. புலிதான் ஒரு காட்டின் வளத்தைக் குறிக்கும் குறியீடு.

 42. நன்கு வளர்ந்த கரடியின் எடை 160 கிலோ. கரடி “அனைத்துண்ணி ” என அழைக்கப்படுகிறது. கரையான் மிகவும் பிடித்த உணவு.

 43. இந்தியாவில் குஜராத் மாநிலத்தில் “கிர்” சரணாலயத்தில் மட்டுமே ஆசியச் சிங்கங்கள் உள்ளன.

TNPSC GENERAL TAMIL 45 IMPORTANT NOTES 30-06-2019

[sociallocker id=2244]

DOWNLOAD PDF HERE

[/sociallocker]

TNPSC GENERAL TAMIL MODEL QUESTION 4 DOWNLOAD

TNPSC GENERAL TAMIL MODEL QUESTION 3 DOWNLOAD

TNPSC GENERAL TAMIL MODEL QUESTION 2 DOWNLOAD

TNPSC GENERAL TAMIL MODEL QUESTION 23 DOWNLOAD

 

Leave a Reply