Aptitude Model question

Aptitude Model questiona : b = 2:5 எனில் (2a+3b): (7a+5b) is

–a) 19/39 b) 99/13 c) 31/19 d) 19/31

இரு எண்களின் விகிதங்கள் 5:4  அவற்றின் வித்தியாசம் 10 எனில்  பெரிய எண் ?

–a) 30 b)40 c)50 d)60 (more…)

0 Comments
Close Menu