உலக வங்கியின் அறிக்கையின் படி இந்தியா உலகின் __________ மிகப்பெரிய வங்கியல்லாத மக்களை இந்தியா கொண்டுள்ளது. A. 2 th B. 5th C. 7th D. …