எந்த வங்கி சமீபத்தில் அறக்கட்டளை தினத்தை மார்க்கெட்டிங் தயாரிப்புகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது? A. பஞ்சாப் தேசிய வங்கி B. கனரா வங்கி C. டினா பாங்க் D. ஆந்திரா …
அண்ணா பல்கலை துணைவேந்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அ.எடியூரப்பா ஆ.வீரப்பா இ.நாகப்பா ஈ.சூரப்பா விடை: ஈ உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்தியாவின் எத்தனையாவது நீதிபதி அ.44 ஆ.45 இ.46 ஈ.43 …