Simple Interest 10-06-2019

Simple Interest 10-06-2019

Simple Interest 10-06-2019

 

ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது 8% வட்டி விகிதத்தில் 3 மடங்காக எடுத்துக்கொள்ளும் ஆண்டுகள் ?

[sociallocker id=2244]

[/sociallocker]

Aptitude – Equations 30-05-2019

DOWNLOAD PDF HERE

[/sociallocker]

Leave a Reply