0

சோழர் ஆட்சிக் காலத்தில் அரசனின் ஆணைகளை வெளியிடுபவர்

A) திருமந்திர ஓலை நாயகம்

B) திருவாய் கேள்வி

C) புரவுவரி திணைக் களத்தூர்

D) நாடு காவல் அதிகாரி

Answered question
Add a Comment