TNPSC TAMIL ONLINE TEST 15-08-2018

TNPSC TAMIL ONLINE TEST 15-08-2018

TNPSC TAMIL ONLINE TEST 15-08-2018 TNPSC TAMIL ONLINE TEST 15-08-2018 உங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை அதற்குரிய இடத்தில் பதிவு செய்யவும் . தேர்வு முடிந்தவுடன்…

Read More

CURRENT AFFAIRS MAY 2018

CURRENT AFFAIRS MAY 2018 CURRENT AFFAIRS MAY 2018 பல நாடுகளில் உலகின் மிகப்பெரிய சர்வதேச கடல்சார் பயிற்சி RIMPAC இல் எத்தனை நாடுகள் கலந்துகொள்கின்றன? A. 15 B. 20 C. 18 D. 26 பதில்: D…

2 Comments

Aptitude Model Question With Answer

Aptitude Model Question With Answer Aptitude Model Question With Answer GOOD என்பது HPPE என்று அழைக்கப்பட்டால் BOLD எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ? விடை : CPME விளக்கம் : GOOD எனும் சொல்லில் ஒவ்வொரு எழுத்தின் அடுத்த…

1 Comment

TNPSC General Tamil Model Question 27.05.2018

TNPSC General Tamil Model Question 27.05.2018

TNPSC General Tamil Model Question 27.05.2018

1.இணையில்லை முப்பாலுக்கு இந்நிலத்தே எனப் பாடியவர்

2.இளங்கோவடிகள் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்

3.துரியன்,நாயினன் தோல் செருப்பு ஆர்த்தி பேர்

அடியன், அல்செறிந் தன்ன நிறுத்தினான் இப்பாடல் வரிகள் அமைந்த நயம் (more…)

1 Comment
Close Menu