Model Question

TNPSC Group 2 Model Question 1  TNPSC Group 2 Model Question 1 மாதிரித்தேர்வுஇந்திய குடியரசு தின விழாவிற்கு கீழ்க்கண்ட எந்தெந்த ஆண்டுகளில் ...

TNPSC Group 1 Model Question 01-01-2021 TNPSC Group 1 Model Question 01-01-2021BA x B3 = 57A இதில் 'A', 'B' -ன் மதிப்பு?a)5, 2 b)2, 5 c)5, 3 ...

Group 1 Model Question 31-12-2020 Group 1 Model Question 31-12-2020தேர்தல் குறித்து இந்திய அரசியல் அமைப்பின் எந்த பகுதி (Part) விவரிக்கிறது?a) XV ...

Register New Account
Reset Password