Constitution
Indian Constitution Model Question 21-01-2020

Indian Constitution Model Question 21-01-2020 Indian Constitution Model Question 21-01-2020 கூற்றுகளை ஆராய்க? 1. பொது வேலை வாய்ப்பில் இட ஒதுக்கீடு பட்டியல் ஜாதியினருக்கு மட்டுமானது. 2. பட்டியல் ஜாதியினருக்கான இட ஒதுக்கீடு - வருமான உச்சவரம்பு சார்ந்தது. 3. பட்டியல் ஜாதியினருக்கு வழங்கப்படும் இட ...

READ MORE +
TNPSC Indian Constitution Model Question 20-01-2020

TNPSC Indian Constitution Model Question 20-01-2020 TNPSC Indian Constitution Model Question 20-01-2020 இந்திய அரசியலமைப்பு பின்வரும் எந்த வழிமுறைகளின் மூலம் இந்தியக் குடியுரிமையினை பெறலாம்? I) பிறப்பின் மூலம் மட்டும் II) மரபுவழியின் மூலம் மட்டும் III) பதிவு செய்வதால் மட்டும் IV) ...

READ MORE +
TNPSC Indian Constitution 30 Model Question NEW

TNPSC Indian Constitution 30 Model Question TNPSC Indian Constitution 30 Model Question அரசியலமைப்பு சரியாக பொருந்தியுள்ளது எது? 1, 22-வது சட்டத்திருத்தம் 1969 - திரிபுரா 2. 35-வது சட்டத்திருத்தம் 1974 - சிக்கிம் 3. 12-வது சட்டத்திருத்தம் - 1962 - கோவா 4. 27-வது சட்டத்திருத்தம் 2000 - ...

READ MORE +
Register New Account
Reset Password
Shopping cart