அண்ணா பல்கலை துணைவேந்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அ.எடியூரப்பா ஆ.வீரப்பா இ.நாகப்பா ஈ.சூரப்பா விடை: ஈ உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்தியாவின் எத்தனையாவது நீதிபதி அ.44 ஆ.45 இ.46 ஈ.43 …