TNPSC MODEL QUESTION 13-01-2019

TNPSC MODEL QUESTION 13-01-2019 TNPSC MODEL QUESTION 13-01-2019 TNPSC APTITUDE MODEL QUESTION 13-01-2019 TNPSC CURRENT AFFAIRS MODEL QUESTION 13-01-2019 TNPSC CONSTITUTION MODEL QUESTION 13-01-2019 TNPSC GEOLOGY MODEL QUESTION 13-01-2019 TNPSC…

0 Comments

TNPSC APTITUDE MODEL QUESTION 27-12-2018

TNPSC APTITUDE MODEL QUESTION 27-12-2018 TNPSC APTITUDE MODEL QUESTION 27-12-2018 ஒரு பண்ணையில் சில வாத்துகளும், சில பசுக்களும் உள்ளன. தலைகளின் எண்ணிக்கை 68, கால்களின் எண்ணிக்கை 198 எனில், அங்குள்ள வாத்துகளின் எண்ணிக்கை? a. 68 b.…

0 Comments
Close Menu