நிலையான உயிரி எரிபொருள் சர்வதேச மாநாடு நடைபெற உள்ள இடம் ? அ பட்னா ஆ காவுகாத்தி இ புது டெல்லி ஈ ஷில்லாங் இந்தியாவில் தாயரிக்கப்பட்ட …
2018 எந்த மாதத்திலிருந்து எஸ்.பி.ஐ. மூலம் தேர்தல் பத்திரங்கள் விற்பனைக்கு வருகிறது ? ஏ மார்ச் பி ஏப்ரல் சி ஜூன் டி ஆகஸ்ட் இந்தியா மற்றும் …
TNPSC Current Affairs 23.02.2018 TNPSC Current Affairs 23.02.2018 டோங்காவுக்கு 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான டாலர் உதவி அளிக்கிற நாடு எது? ஏ இந்தியா சவுதி …
2018 ராட்டர்டாம் ஓபன் ஆடவர் ஒற்றையர் டென்னிஸ் போட்டியில் வென்றவர் யார்? கிரிகோர் டிமிட்ரோவ் டேவிட் கோபின் ஸ்டான் வர்ரிங்கா ரோஜர் பெடரர் ஜப்பானின் NTT AT …