Aptitude – Equations 30-05-2019

Aptitude - Equations 30-05-2019 Aptitude - Equations 30-05-2019   இரு எண்களின் பெருக்குத்தொகை 5 , அவற்றில் ஒரு எண் 3/2 எனில் இரு எண்களின் கூடுதல் என்ன ? TNPSC MODEL QUESTION 26-05-2019 Download Aptitude…

0 Comments

Aptitude Time & Work Video 25-05-2019

Aptitude Time & Work Video 25-05-2019 Aptitude Time & Work Video 25-05-2019 15 ஆட்கள் ஒரு வேலையை 54 நாட்களில் முடிப்பார்கள் எனில் அதே வேலையை 9 ஆட்கள் எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்கள் ?   Aptitude…

0 Comments

TNPSC MODEL QUESTION 12-05-2019 DOWNLOAD

TNPSC MODEL QUESTION 12-05-2019 TNPSC MODEL QUESTION 12-05-2019 GROUP I MAIN MODEL QUESTION Statistics Study Material Aptitude 26 Model Question With Answer 10th Standard History Model Question  90 With Answer…

0 Comments

TNPSC MODEL QUESTION 05-05-2019 Download

TNPSC MODEL QUESTION 05-05-2019 TNPSC MODEL QUESTION 05-05-2019 9th Std Science 40 Model question  with Answer Computer Science 20 Questions With Answer Science 30 Model Question with Answer TET -…

0 Comments
Close Menu