ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் முதல் கட்ட பட்டியலில் தமிழகத்திலிருந்து  இடம் பெற்ற இரு நகரங்கள் ? a  – சென்னை , கோவை  b – மதுரை , திருச்சி  c – தஞ்சாவூர் , திண்டுக்கல் d – சேலம் , ...

சுவாசித்தல் – சிதை  மாற்ற செயல் சைட்டோபிளாசம்  - காற்றில்லா சுவாசம் எலெக்ட்ரான் மாற்ற தொடரில் O2 நேரடியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது நிறக்குருடு – மனிதரில் பெண்கள் மூலம் மட்டுமே ...

Register New Account
Name (required)
Reset Password
Skip to toolbar